"Närma er Gud, så skall han närma sig er."

Jakob 4:8

Böneberget Lidnäs


Vad är ett Böneberg?

Ett Böneberg är en plats dit människor kan dra sig undan för att be och upphöja Herren. Det finns många exempel i Bibeln på att människor drog sig undan för att be. Jesus själv gjorde det vid åtskilliga tillfällen.

Att tala om ett berg är symboliskt och syftar på de berg som nämns i Bibeln där Gud uppenbarade sig. När du går upp på berget lämnar du din situation och får se allt i ett nytt perspektiv. Det handlar då om Guds perspektiv och Hans vilja.


Vad är Bön?

Bön är att umgås med Gud. Att få gå in på helig mark. Bön är en central och omistlig del av det kristna livet. Bibeln talar om att ständigt be, vi får be i alla livets förhållanden.

Lukas 11:19
"Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er..."

Det finns många sätt att be på, varje människa är unik. Bönens djupaste mening är att vår vilja ställs i samklang med Guds vilja. Jesus bad i Getsemane, "... ske inte min vilja utan Din." (Lukas 22:42).

Den bön som Jesus lärde oss att be är en bön för alla tillfällen:

Matteus 6:9-13
Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

Vision för Böneberget Lidnäs

Böneberget Lidnäs samlar Guds folk till gemensam bön för vårt land och folk, våra församlingar och kyrkor.

Föreningen Böneberget Lidnäs är ekumenisk och inte knuten till något samfund.

I visionen ingår bland annat att arrangera:
Nationaldagsbön
Böneretreater
Själavårdsretreater

Gud välsigne dig och välkommen till Lidnäs!


Vår värdegrund

Den apostoliska trosbekännelsen (ca år 200)
Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund,
syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Amen

Böneberget Lidnäs

Näsbyholm, 331 96 Värnamo.
E-post info@lidnas.se.
Telefon 070-508 92 40.
Bankgiro 474-2755.
Swish 123 083 55 20.